Klikk på forsiden under for å lese i/se oppslag fra boka


Frank Emil Moen & Erling Svensen
Dyreliv i havet 
HÅNDBOK I NORSK MARIN FAUNA

Her finner leseren rettelser og kommentarer til 1. utgaven - og etterhvert som de dukker opp også 2. utgaven av boka. 
 
 
 

544/576 sider        KOM forlag      1000 uv-foto

Klikk på forsiden under for å lese i/se oppslag fra boka


Som jeg har skrevet i boka - nærmere bestemt på s. 543; "Når vi befatter oss med dyr som lever i et vanskelig tilgjengelig miljø, og skal føre i pennen deres geografiske utbredelse, dybdeutbredelse, størrelse , fargenyanser, levested og levesett, må det nødvendigvis bli mange "usikre" opplysninger. Det er derfor "sikkert" at det forekommer feilaktige opplysninger også i denne boka."

Denne sida tar utgangspunkt i å rette opp så mange unøyaktigheter og direkte feil som mulig - både i 1. og 2. utgaven. For at slike feil skal kunne rettes opp er vi avhengige av kommentarere fra dere som er lesere av boka. I 1. utgaven er det dessverre litt for mange feil. En rekke arter - særlig bløtdyr figurere med feil bilde. Det skyldes nok for hastig arbeid med ferdigstillingen av boken - bløtdyrkapitlet ble tatt til slutt. I 2. utgaven er disse feilene rettet opp. 

RETTELSER TIL 1. UTGAVEN - UTGITT 1999

En redigeringsfeil opptrer i tabellen på side 20. I første kolonne under Gruppe står det Underrike under Rekke. Det skal selvfølgelig stå Underrekke og ikke Underrike.

s. 178 - bildetekst. Her står det følgende tekst: "Dødskamp; denne havedderkoppen er fanget av nesletrådene til en mangebørsteorm." Som den observante leser sikkert har oppdaget - mangebørsteormer har ikke nesletråder - det har derimot nesledyra (feilen oppstod som følge av at jeg opprinnelig hadde skrevet at det var en sjøanemone som var i ferd med å fange inn havedderkoppen - Erling kommenterte at det var en mangebørsteorms fangarmer, han hadde jo tatt bilde).

Feil med hensyn til bilder er rapportert av marinbiologene Arne Nygren ved zoologisk institutt ved Universitetet i Göteborg, Hans G. Hansson, ved Tjärnö Marinbiologiske stasjon og Anders Warèn ved det svenske naturhistoriske museum i Stockholm.
 

BLØTDYR - Dessverre mange feil, men alle som er listet opp her er rettet opp i 2. utgaven.

Side 263. Iothia fulva - bildet er ikke av Iothia fulva, men av et sadelskjell - Monia sp. Artsbeskrivelsen er fjernet i 2. utg.

Side 266. Det nederste bildet er også av arten Gibbula cineraria - og ikke av G. tumida som det står i bildeteksten. Med andre ord er ikke beskrivelsen som går igjen i litteraturen med hensyn til tydelige "trappetrinn" noen god artskarakteristikk for G. tumida. Rettet i 2. utg.

Side 282. Bildet som står under beskrivelsen av Mangelia attenuata er mest sannsynlig et ungt individ av pelikanfotsnegl -  Aporrhais pespelecani. Rettet i 2. utg.

Side 324. Bildet på denne siden er ikke av Chlamys distorta, men av Chlamys sulcata. Rettet i 2. utg.

Side 329. Dette er ikke bilde av vanlig hjertemusling Cerastoderma edule, men av venusskjell Timoclea ovata. Rettet i 2. utg. - artsbeskrivelse av lammeskjell er lagt til.

Side 327Limatulella loscombi
Bildet i boka viser trolig kammuslingen Chlamys varia - men dette er vanskelig å fastslå. Det avbildete individet til venstre, ble fotografert på 20 meters dyp under brua som går over innløpet til Lysefjorden i Rogaland. Individet hadde lange orange tentakler som det raskt trakk til seg. Bløtdelene kan skimtes gjennom det nærmest gjennomsiktige skallet. Arten er Limatulella loscombi som omtales på samme side. Artesbeskrivelsen og bilde er lagt til i 2. utg.

Side 331. Bildene på denne siden skal byttes om. Rettet i 2. utg.

Side 333. Avbildet art er ikke Angulus tenuis, men av den snarlike Moerella pygmaea. Rettet i 2. utg.

Side 334. Bildet viser trolig ikke beskrevet art Gari depressa, men Thracia phaseolina. Rettet i 2. utg.

Side 335. Nederste bilde er et ungt individ av stort knivskjell, og ikke av Phaxas pellucidus. Rettet i 2. utg.

Side 336. Avbildete arter er trolig arter i slekta Hiatella, og ikke av sandmusling - Mya arenaria. Rettet i 2. utg.

PIGGHUDER

Marinbiolog Haldis Ringvold - med spesialfelt pigghuder, påpeker at feil art er avbildet på  side 371.  Individene som er avbildet tilhører slekta Pteraster. Rettet i 2. utg.

Les mer om slekta Pteraster

Side 394/395. Bildene knyttet til artene i slekta Echinocardium. Her er det en del usikkerhet, men mest sannsynlig er det øverste bildet på s. 394 av E. flavescens, det nederste av E. cordatum og bildet på s. 395 av E. pennatifidum. Rettet i 2. utg.

FISK

Side 514. Bildet av "Sandflyndra" er ikke en sandflyndre, men en rødspette - ser man godt etter ser man at buen på sidelinjen over brystfinnen mangler. Rettet i 2. utg.
 
 

Frank Emil Moen er ansvarlig for innholdet i disse sidene. Utlagte undervannsfotografier er tatt av Frank Emil Moen og Erling Svensen. Skrevet og fotografisk materiale som presenteres på disse sidene kan bare brukes privat - jfr. lov om opphavsrett Send meg en e-post hvis du har meninger om disse sidene, boka, nyttig informasjon, eller annet.... frank.emil.moen@marinbi.com ....på forhånd takk